เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

หลักสูตรเปียโน

สำหรับหลักสูตรเปียโนขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเปียโนขั้นต้น เราเลือกใช้หลักสูตรเปียโนของ Alfred ซึ่งมีจุดเด่นด้านการคำนึงถึงอายุของผู้เริ่มต้นเรียนเปียโน จึงมีหลักสูตรเปียโนต่างๆ ให้เลือกใช้ดังนี้

ชุดเตรียมความพร้อม Little Fingers Make Music
สำหรับเด็กที่อายุยังไม่ครบ 4 ปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...)

Music for Little Mozarts
สำหรับผู้เริ่มต้นอายุ 4 ปี

Prep Course
สำหรับผู้เริ่มต้นอายุ 5 - 6 ปี

Alfred's Basic Piano Library
สำหรับผู้เริ่มต้นอายุ 7 - 13 ปี

Adult Piano Course
สำหรับผู้เริ่มต้นอายุ 14 ปีขึ้นไป

ส่วนหลักสูตรเปียโนขั้นกลาง และหลักสูตรเปียโนขั้นสูง เราได้สร้างแบบเรียนของเราขึ้นมาเอง โดยเลือกเพลงให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับ รวมทั้งคำนึงถึงรูปแบบเพลงที่หลากหลาย จากคีตกวีหลายๆ ท่าน แตกต่างกันจากทั้ง 4 ยุคสมัยทางดนตรี (Baroque, Classic, Romantic และ Contemporary)

แบบเรียนเปียโนขั้นกลาง และขั้นสูงของบ้านครูเปียโนโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ คุณครูจะพิจารณาเพิ่มเติมแบบฝึกหัดต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล

การสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน

Trinity College London Logo นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน กับ Trinity College London ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด โดยนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าหนังสือเพลงสอบ, ค่า CD เพลงสอบ รวมทั้งค่าสมัครสอบเอง

| ค่าเรียนเปียโน |