เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

ค่าเรียนเปียโน

เราคิดค่าเรียนเปียโนเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

Early Beginner (เปียโนเด็กเล็ก, เรียนเดี่ยว 40 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 2,800.- บาท
 • Alfred's Music for Little Mozarts Course Level 1 - 4

Beginner (เปียโนขั้นพื้นฐาน, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 3,000.- บาท
 • Alfred's Prep Course Level A - F
 • Alfred's Basic Level 1 - 3
 • Alfred's Adult Piano Course Level 1 - 2
 • Initial Grade – Grade 1 สถาบัน Trinity College LONDON

Primary (เปียโนขั้นต้น, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 3,300.- บาท
 • Alfred's Basic Level 4 - 6
 • Alfred's Adult Piano Course Level 3
 • Grade 2 - 3 สถาบัน Trinity College LONDON

Intermediate I (เปียโนขั้นกลาง, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 3,600.- บาท
 • Grade 4 - 5 สถาบัน Trinity College LONDON

Intermediate II (เปียโนขั้นกลาง, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 3,800.- บาท
 • Grade 6 สถาบัน Trinity College LONDON

Advance I (เปียโนขั้นสูง, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 4,000.- บาท
 • Grade 7 สถาบัน Trinity College LONDON

Advance II (เปียโนขั้นสูง, เรียนเดี่ยว 55 นาที)
ค่าเรียนเดือนละ 4,500.- บาท
 • Grade 8 สถาบัน Trinity College LONDON

 • ชำระค่าเรียนเปียโนล่วงหน้าคราวละ 1 เดือน โดยชำระภายในวันเรียนสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน (วันที่ 22 ถึง 28 ของทุกเดือน)
 • สอนให้เดือนละ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที ยกเว้นคอร์สเปียโนเด็กเล็ก ครั้งละ 40 นาที (กำหนดวัน/เวลาเรียนตายตัว ตรงกันทุกสัปดาห์)
 • หากเดือนใดมี 5 สัปดาห์ ก็จะหยุดในสัปดาห์ที่ 5
 • นักเรียนต้องชำระค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนเอง

ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้ง หรือมาสาย ไม่ใช่ ความรับผิดชอบของเราในการสอนชดเชย หรือลดหย่อนค่าเรียนให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากนักเรียนได้ทำการลาเรียนล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดการเรียนไม่น้อยกว่า 1 วัน คุณครูอาจจะสอนชดเชยให้ แต่ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง