เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

ครูเปียโน

"บ้านครูเปียโน" อำนวยการสอนโดยคู่สามี-ภรรยา ซึ่งจบมาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาเอกเปียโน) ด้วยกันทั้งสองคน มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากว่า 31 ปี

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิชาเฉพาะ เครื่องมือเอกเปียโน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตข้าราชการครู ภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ
  • อดีตผู้ร่วมบริหารฝ่ายวิชาการ และกิจกรรมดนตรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

  • Piano Grade 8 : Trinity College London, UK.
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิชาเฉพาะ เครื่องมือเอกเปียโน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  • Piano Grade 8 (Distinction) : Trinity College London, UK.

  • Piano Grade 8 : Trinity College London, UK.
  • นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย