เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

ครูเปียโน

"บ้านครูเปียโน" อำนวยการสอนโดยครู ซึ่งจบมาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาเอกเปียโน) มีประสบการณ์การสอนเปียโนมากว่า 36 ปี


  • Piano Grade 8 : Trinity College London, UK.
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิชาเฉพาะ เครื่องมือเอกเปียโน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  • Piano Grade 8 : Trinity College London, UK.
  • นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย